Συνοπτική Περιγραφή


Σκοπός

Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης Εκπαίδευσης σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αυτών που ειδικεύονται στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό.


Εκπαίδευση

Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του, δίνοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόλησή τους ως στελέχη επιχειρήσεων σε φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται κυρίως σε ειδικές μορφές τουρισμού. Επίσης παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον κύκλο διδακτορικών σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.Αντικείμενο

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με ειδίκευση είτε στον Αγροτουρισμό και την Τοπική Ανάπτυξη είτε στις επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού.


Ενότητες

Το Δ.Π.Μ.Σ. εμβαθύνει σε εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, όπως ο Αγροτουρισμός, ο Οινικός Τουρισμός και στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, καθώς και στην αποτελεσματική οργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.


Μεταπτυχιακοί τίτλοι


Το Δ.Π.Μ.Σ. των τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού, Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «M.Sc στην Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» με ειδικεύσεις «Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» ή «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» («Master of Science, M.Sc, in Operations Management» with specialization in «Agrotourism, Winetourism and Regional Development» or in «Tourism Business Cultural and Educational Operations»). Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.